Coupe anthracite Skimmia 38 cm

62,95  65,95 

1 Coupe grise 38 cm: 1 Conifère 13, 1 Skimmia rubella 13, 1 Skimmia reevisiana 15, 2 Calocephallus,

1 Erica sparsa, 1 Euonymus 13, 2 viola 09, 1 Calluna 09, sans soucoupe

Effacer